Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller hudfärg, bidrar till skillnader både inom och mellan kategorierna kvinnor och män.

6620

intersektionella perspektivet bygger på uppfattningen om att olika former av maktordningar så som etnicitet, men även kön, klass, ålder, religion, funktion med mera, hela tiden samverkar, och att det är problematiskt och reduktionistiskt att endast fokusera på en maktasymmetri (Lykke 2005 s.50).

Särskilt kön, klass och etnicitet/kultur är samman-vävda med vad Mattsson kallar för ”beständiga” former av social ojäm-likhet medan ålder är en mer föränderlig och övergående kategori (Mattsson 2010:19,94). korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. Den ojämna könsfördelningen i gymnasieskolans olika … Intersektionalitetens betydelse för analyser av hinder och möj-ligheter i arbetslivet har emellertid inte bara att göra med att grup-pen ”kvinnor” är heterogen och att variationer mellan kvinnor i fråga om klass, etnicitet, sexualitet, ålder och funktionsförmåga ger upphov till vitt skilda förutsättningar i arbetslivet. intersektionell analys avslutar man ofta med ett ”etc.”, alltså kön, etnicitet, ålder etc. Detta etc.

  1. Utländska företag moms sverige
  2. Nordea sundsvall jobb
  3. Utsatt för grooming
  4. Overklaga kronofogden

Olika faktorer kan påverka och ibland förstärka varandra. Vad intersektionella analyser visar på är att människor exempelvis aldrig ”bara” är sitt kön eller sin ålder. En intersektionell analys kan exempelvis handla om att uppmärksamma hur någon persons kön, funktionsnedsättning och etniska tillhörighet ger hen andra förutsättningar än personer av annat kön, men med samma funktionsnedsättning och annan etnisk tillhörighet. En mycket märkvärdig flicka: En intersektionell analys av berättelsen om Pippi Långstrump utifrån funktionalitet, genus, ålder och vithet Begreppet Intersektionalitet används flitigt både i vetenskapliga sammanhang och i den offentliga debatten. Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer. Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och Moment 2: Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp) Efter kursen ska studenten - ha fått en uppfattning av de olika teoretiska ståndpunkter som presenterats under kursen och förstå konsekvenserna i relation till intersektionell analys och kunna använda denna förståelse i empiriska analyser. De intersektionella kategorier som tydligast framträder är etnicitet, sexualitet, och genus.

I den här rapporten kan vi visa upp exempel där ålder, och endast Näsman ”Ålder i intersektionell analys” i Kvinnovetenskaplig tidskrift (nr 2, 

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan Den intersektionella analysen uppmärksammar inte bara diskriminering. Blicken får tvärtom gärna vändas uppåt och synliggöra hur makt hos vita heterosexuella män ofta representerar neutralitet och universalism medan kvinnor är sitt kön, invandrare sin etnicitet och lesbiska sin sexualitet.

Ålder i intersektionell analys

KVT 2-3.05 Inlaga ny 07-08-24 10.58 Sida 81. Ålder visar sig vara en central men besvärlig variabel för intersektionell. analys eftersom den befinner sig i ständig, ja naturlig,

Vilken betydelse har det för vår livssituation att vi. genomgår åldrandeprocesser från barndom till ålderdom?Och En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats.

Ålder i intersektionell analys

En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.). av L Kollberg · 2008 — Forskare som utgår från ett intersektionellt perspektiv har påvisat det problematiska med att bara analysera en ensam faktor, exempelvis genus. När man bara  av A Hedborg — Kapitelförfattarna diskuterar, med hjälp av intersektionella analyser, vilka Hur hanteras frågor om klass, etnicitet, sexualitet, ålder och funktionsförmåga i  Ålder i intersektionell analys. C Krekula, AL Närvänen, E Näsman. Tidskrift för genusvetenskap, sid 81-94, 2005. 138, 2005.
Overbryggningslan handelsbanken

57). Gothenburg Research Institute GRI-rapport 2011:1 Diskriminering inom Försvarsmakten - en intersektionell analys Ulla Eriksson-Zetterquist, Rolf Solli och Alexander Styhre Från och med första januari 2009 gäller diskrimineringslagen i Sverige vilken förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

81-94 Ålder i intersektionell analys Krekula, Clary, 1959- (författare) Närvänen, Anna-Liisa, 1960- (författare) Näsman, Elisabet, 1947- (författare) Svenska. Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift. - 0348-8365. ; 2005(26):2/3, s.
August strindberg hotell stockholm

Ålder i intersektionell analys att våga be om hjälp
synbiotika bengmark
ögonmottagningen ystad
morningstar seb aktiesparfond
futurum byske sweden
adliga spanjorer
oumbärlig engelska

I den här rapporten kan vi visa upp exempel där ålder, och endast Näsman ”Ålder i intersektionell analys” i Kvinnovetenskaplig tidskrift (nr 2, 

I den intersektionella analysen använder vi oss av fler kategorier än kön, till exempel ålder och bakgrund för att se hur kategorierna samverkar och får på så sätt resultat som överenstämmer bättre med verkligheten. Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och Intersektionalitetens betydelse för analyser av hinder och möj-ligheter i arbetslivet har emellertid inte bara att göra med att grup-pen ”kvinnor” är heterogen och att variationer mellan kvinnor i fråga om klass, etnicitet, sexualitet, ålder och funktionsförmåga ger upphov till vitt skilda förutsättningar i arbetslivet.


Drillcon aktie
river hotell sorsele lunch

ålder och kön tar sig i uttryck i arbetet med ensamkommande flyktingbarn på HVB. För att möjliggöra en analys av detta fenomen har ett intersektionellt perspektiv i första hand valts ut. Det valda perspektivet ämnar spåra och förklara eventuella interaktioner mellan kategorierna ålder och kön i …

Intersection på engelska betyder korsning.

intersektionell analys avslutar man ofta med ett ”etc.”, alltså kön, etnicitet, ålder etc. Detta etc. är symboliskt viktigt eftersom det visar på en förståelse för att listan inte tar slut, och att det aldrig är förutbestämt vilka maktordningar som är betydande. Den kända

I denna studie kommer jag att tolka samt analysera barnens ledarskap i leken och maktrelationer utifrån ett intersektionellt perspektiv1. Vi har nu försökt oss på en intersektionell analys, där vi har undersökt skärnings-punkter mellan kön och sexuell läggning i fråga om att skaffa barn. Den intersektionella analysen visar att människors möjlighet att skaffa barn påverkas både av kön och sexuell läggning. Maktordningar Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper.

Särskilt kön, klass och etnicitet/kultur är samman-vävda med vad Mattsson kallar för ”beständiga” former av social ojäm-likhet medan ålder är en mer föränderlig och övergående kategori (Mattsson 2010:19,94). korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. Den ojämna könsfördelningen i gymnasieskolans olika … Intersektionalitetens betydelse för analyser av hinder och möj-ligheter i arbetslivet har emellertid inte bara att göra med att grup-pen ”kvinnor” är heterogen och att variationer mellan kvinnor i fråga om klass, etnicitet, sexualitet, ålder och funktionsförmåga ger upphov till vitt skilda förutsättningar i arbetslivet. intersektionell analys avslutar man ofta med ett ”etc.”, alltså kön, etnicitet, ålder etc. Detta etc.